PHỤC HỒI THÔNG TIN TÀI KHOẢN

ĐĂNG NHẬP

PHỤC HỒI THÔNG TIN TÀI KHOẢN BẰNG: TÊN ĐĂNG NHẬP

Trong phần này bạn có thể gửi E-mail để thiết lập lại Mật Khẩu của tài khoản hay để loại bỏ các hạn chế (bị cấm) đăng nhập bằng IP.
Lưu ý rằng: Nếu Email của bạn là Không Có Thật hoặc không thể đăng nhập vào Email của bạn, thì bạn không thể khôi phục tài khoản. Vì tất cả thông tin phục hồi tài khoản sẽ được gửi qua Email đăng ký đó
Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc lấy lại thông tin tài khoản - Liên hệ GM GM ArtPW


PHỤC HỒI THÔNG TIN TÀI KHOẢN BẰNG: E-Mail

Trong phần này, bạn có thể gửi Email để xem lại tất cả thông tin Tài Khoản của bạn đã đăng ký trước đó.
Lưu ý rằng: Nếu Email của bạn là Không Có Thật hoặc không thể đăng nhập vào Email của bạn, thì bạn không thể khôi phục tài khoản. Vì tất cả thông tin phục hồi tài khoản sẽ được gửi qua Email đăng ký đó
Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc lấy lại thông tin tài khoản - Liên hệ GM GM ArtPW